Attālinātais darbs


https://www.vdi.gov.lv/lv/attalinatais-darbs

Publicēts: 20.11.2020.

 

Attālinātā darba jēdziens

 

Attālinātā darba jēdziens skaidrots Darba aizsardzības likumā, norādot, ka attālinātais darbs ir tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos.

 

Attālinātais darbs ir tikai darba veikšanas veids attālināti - no mājām u.c., neatrodoties uzņēmuma teritorijā un darba vietā uz vietas. Arī pie attālinātā darba darbinieks atrodas darba devēja rīcībā, pakļaujas darba devēja rīkojumiem un noteiktai darba kārtībai, līdz ar to arī pie attālinātā darba ir ievērojamas darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pamatprasības, kas jāievēro, gan darbiniekam, gan darba devējam pie darba organizēšanas attālināti.

 

Kā ir ar darba līgumu - vai strādājot attālināti tas ir jāpārslēdz?

 

Darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, ieverojot Darba likuma 97.vai 98. pantā noteikto kārtību.

 

Tā kā darba izpildes vieta ir viens no darba līguma noteikumiem, tad, ja puses iepriekš nav vienojušās par darba veikšanu attālināti, tad, lai varētu veikt darbu attālināti pusēm ir jāvienojas par to, noslēdzot darba līguma grozījumus.

 

Par iespēju pāriet uz attālināto darbu, ja darba līgumā iepriekš tas nav noteikts, darba devējam jainformē darbinieki ne tikai mutiski, bet arī rakstveidā, piedāvājot darba līguma grozījumus, ievērojot Darba likuma 97. un 98.pantā noteikto kārtību.

 

Pie attālinātā darba veikšanas darba devējs ir tiesīgs noteikt periodisku darbinieka atrašanos darba vietā, ja uzņēmuma darbības nodrošināšanai ir nepieciešama periodiska darbinieku atrašanās darba vietā, šis noteikums būtu atrunājams darba līgumā pie attālinātā darba veikšanas noteikumiem.

 

Darba devējs nav tiesīgs darbinieku piespiest veikt darbu attālināti, bez darbinieka piekrišanas.

 

________________________________________________________________________________________________________

"Vai ir kādi ieteikumi attālinātajam darbam, kas tomēr būtu starp darba devēju un darba ņēmēju jānorunā? Tostarp no tehniskās puses - kas notiek ar darba datoru, telefonu? Vai darba devējam jāapmaksā mājas internets utml. lietas?"

________________________________________________________________________________________________________

 

Attālinātais darbs nozīmē pieejamību un sasniegtus darba rezultātus. Līdz ar to darba devējam jāspēj nokontrolēt darbinieka darba pienākumu izpildi attālināti, tādējādi, nodrošinot darba līgumā nolīgtā darba laika, darba samaksas un citu noteikumu izpildi.

 

Darba devējam un darbiniekam jāvienojas par šādiem jautājumiem:

 

  • attālinātā darba veikšanas kalendārs (kurš nodarbinātais un kad strādās attālināti, vai būs “dežuranti” un kādi ir viņu pienākumi u.c.);
  • darba uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem un atskaitīšanās kārtību;
  • komunikācijas kanāliem.

 

Svarīgi, lai nodarbinātais, kurš veic darbu attālināti, ir pieejams vadītājam telefoniski un arī regulāri seko līdzi e-pasta sarakstei.

 

Līdz ar to nodarbinātajiem, strādājot attālināti, ir jānodrošina attālināta piekļuve darba e-pastam, darba mobilajam telefonam vai darba telefonam ir jābūt pāradresētam uz privāto telefonu, tādejādi, nodrošinot sasniedzamību. Līdz ar to darba devējam jāizvērtē, kurus darbus nodarbinātie var veikt attālināti un kādi ir to veikšanai nepieciešamie resursi.

 

Par papildu izdevumu kompensēšanu darbiniekam, veicot darbu attālināti, piemēram, par interneta pieslēgumu, personīgā datora lietošanu u.tml. darbiniekam un darba devējam jāvienojas atsevišķi, ieteicams rakstveidā, lai nerastos domstarpības.

 

Darba laika uzskaites dokumentos, neatkarīgi no tā vai darbs tiek veikts uzņēmumā uz vietas vai attālināti no mājām, darba devējam jaspēj uzskaitīt precīzi darbinieka faktiski nostrādāto darba laiku (Darba likuma 137.pants).

 

Labklājības ministrijas mājas lapā ir pieejami ieteikumi par darba aizsardzību nodarbinātajiem strādājot attālināti - Skatīt vairāk


Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem


Aicinām darba devējus, nodarbinātos un darba aizsardzības speciālistus:

  • pārskatīt darba vides risku novērtējumu, īpašu vērību pievēršot tieši bioloģiskajam darba vides riskam (šajā gadījumā – COVID 19 vīrusam); pārskatīt un veikt pasākumus, kas vērsti uz saskares ar vīrusu ierobežošanu un vīrusa tālākas izplatības ierobežošanu.

 

Piemēram:

  • Nodarbināto instruktāža un apmācība (pastāstīt nodarbinātajiem par COVID vīrusu, slimības pazīmēm, preventīvajiem pasākumiem (sekot līdzi aktualitātēm un informēt nodarbinātos), izvietot informāciju biežāk pieejamas vietās, pastāstīt klientiem par uzņēmuma preventīvajiem pasākumiem);
  • Aizsardzības līdzekļi un pasākumi (nodrošināt nodarbinātajiem pieejamus dezinfekcijas līdzekļus (alkohola saturs 60-95%), ziepes, viegli iztukšojamas atkritumu tvertnes (bez saskares ar saturu), virsmu regulāra tīrīšana vai dezinficēšana (t.sk., durvju rokturi, klaviatūra, pele), ja nepieciešams, aizsargmaksas, aizsargcimdus u.c. līdzekļus);
  • Organizatoriskie pasākumi (pārskatīt darba laika, darba grafika, darba vietas organizēšanu (drošas distances ievērošana starp nodarbinātajiem darba telpā un uzņēmumā, atpūtas telpās, pulcēšanās ierobežošana, fleksibls darba laiks, lai izvairītos no pīķa stundām sabiedriskajā transportā, u.c.);
  • Attālinātais darbs (ja iespējams, organizēt darbu attālināti, jo īpaši, riska grupām: gados vecākie nodarbinātie, nodarbinātie ar vāju imunitāti; moderno tehnoloģiju izmantošana (telefons, videokonference, whatsapp videozvani).

Aicinājums nodarbinātajiem:

  • klausīt darba devēja rīkojumam; lietot aizsardzības līdzekļus un ievērot noteiktos preventīvos pasākumus; vēdināt telpas gan darbā, gan mājās; būt atbildīgam pret savu un savu tuvāko drošību un veselību attiekties no darba, ja darba devējs nav nodrošinājis aizsardzības pasākumus tieša riska gadījumā.