Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma Latvijā


Avots: EU-OSHA - Eiropas Savienības informācijas par darba drošību un veselības aizsardzību aģentūra

http://osha.lv/lv/systems/pak.stm

 

Ar 2006.gada 1.janvāri stājās spēkā normatīvie akti, kas nosaka pilnīgi jaunu kārtību un prasības darba aizsardzības pakalpojumu sistēmai, kurā parādās jauni dalībnieki – kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti. Šajā sadaļā Jūs atradīsiet vairāk informācijas par pašu darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu, prasībām kompetentajiem speciālistiem un kompetentām institūcijām, kā arī informāciju par pašām institūcijām.

Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma

Darba aizsardzības likums , kurā ir iestrādātas ES likumdošanas prasības jau no tā spēkā stāšanās dienas (2002.gada 1.janvāra) paredzēja izveidot darba aizsardzības sistēmu, kad uzņēmumiem ir iespēja, bet atsevišķos gadījumos obligāti, piesaistīt kompetentus speciālistus un kompetentas institūcijas darba aizsardzības jomā. Eiropā kompetento institūciju un speciālistu modelis darbojas jau sen, bet Latvijā tas pilnvērtīgi sāka darboties tikai no 2006.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" un noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.

Ar kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem ir jāsaprot trešās puses institūcijas vai speciālisti, ko darba devējs piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, tai skaitā darba vides risku novērtēšanai un preventīvo pasākumu izstrādei. Darba aizsardzības likuma 9.panta 6.daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem, kā arī viņu kompetences novērtēšanas kārtību. Tas ir noteikts ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu piesaistīšana pamatā ir brīvprātīga darba devēja izvēle, tomēr ir gadījumi, kad saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajiem gadījumiem šāda piesaistīšana ir obligāta. Pirmkārt, ja darba devējam nav iespējams izveidot uzņēmumā savu organizatorisko struktūrvienību tādā apmērā un līmenī, kā to prasa Darba aizsardzības likums (9.pants) un citi darba aizsardzības tiesību akti, tad viņš/viņa darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu.

Savukārt, ja uzņēmums nodarbojas ar komercdarbību, kas ir minēta Ministru kabineta noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" 1.pielikumā , darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā ir jāiesaista kompetenta institūcija. Noteikumos minētie komercdarbības veidi ir noteikti, analizējot situāciju valstī vairāku gadu dinamikā attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, jo šajos komercdarbības veidos situācija ir sliktāka nekā vidēji valstī. Ņemot vērā, ka šo nozaru uzņēmumi paši nespēj sekmīgi ieviest un uzturēt darba aizsardzības sistēmu, tika nolemts šiem uzņēmumiem uzlikt par pienākumu piesaistīt kompetentas institūcijas pakalpojumus. Tāpat kompetentu institūciju var nepiesaistīt mazie uzņēmumi, kuros ir nodarbināti ne vairāk kā pieci darbinieki, tādējādi pašreiz lielākā daļa zemnieku un zvejnieku saimniecību kompetentu institūciju pakalpojumus varēs vēl neizmantot un darba vidi sakārtot pašu spēkiem.

Ja uzņēmumā ir 6 līdz 10 nodarbināto, darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu uzņēmumā veic darba aizsardzības speciālists, kura zināšanas atbilst vienai no šādām prasībām:

 • ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā;
 • ieguvis augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un viņam ir vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, kā arī viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 160 stundu apjomā vai tās apguve uzsākta līdz 2013.gada 30.jūnijam;
 • apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu un specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu.


Lai kompetentās institūcijas piesaistīšanai būtu praktisks un situāciju uzņēmumā uzlabojošs rezultāts, noteikumi arī nosaka minimālo pakalpojumu klāstu, ko kompetentajai institūcijai uzņēmumā ir jānodrošina:

 • novērtē darba vides risku uzņēmumā;
 • nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība);
 • izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā, ka situācija nozarēs laika gaitā var mainīties, pēc noteikta laika perioda noteikumu Nr.99 1.pielikums tiks pārskatīts, lai no tā svītrotu nozares, kurās situācija ir ievērojami uzlabojusies, kā arī nepieciešamības gadījumā sarakstu papildinot ar jaunām nozarēm, kur situācija gluži pretēji ir pasliktinājusies.

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbības mehānismu un viņu sniegtos pakalpojumus uzņēmumiem būtu jāuztver kā iespēju uzlabot savu darba vidi, nevis kā papildus slogu. Bet uzņēmumiem, kuriem ir savi darba aizsardzības speciālisti, kas sekmīgi tiek galā ar darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā un ir izveidojuši labi funkcionējošu darba aizsardzības sistēmu, kompetento institūciju pakalpojumi nav jāizmanto.

Šīs jaunās darba aizsardzības pakalpojumu sistēmas rezultātus mēs varēsim novērtēt jau tuvāko gadu gaitā, kas, cerams, pozitīvi atspoguļosies gan, uzņēmumu darba vidē, gan arī nelaimes gadījumu statistikā.

 

Kompetentās institūcijas

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta 10.punktu kompetenta institūcija ir institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Kompetento institūciju kompetences novērtēšanu reglamentē 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.
Saskaņā ar noteikumiem kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja tai ir piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

1. tā nodrošina standartā LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" noteiktās prasības, un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši šo noteikumu prasībām;

2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 20000 latu apmērā. Kompetentās institūcijas civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā kompetentās institūcijas darbības periodā.

Novērtēšana

Lai izpildītu noteikumu Nr.723 prasības un apliecinātu savu kompetenci darba aizsardzības jautājumos, institūcija vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas veic kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" un Ministru kabineta noteikumu Nr.723 prasībām.

Veicot institūciju kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija ņem vērā:

 1. prasības kompetentās institūcijas personālam;
 2. institūcijas resursu un tehnisko iespēju (piemēram, darba aprīkojums, laboratorijas iekārtas) atbilstību paredzētajiem pakalpojumiem.
Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša minēto noteikumu un standarta prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām.

Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta izsniegšanas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija sertifikāta derīguma periodā ne retāk kā reizi gadā veic kompetentās institūcijas darbības pārbaudi, novērtējot kompetentās institūcijas atbilstību standarta un noteikumu Nr.723 prasībām un īpašu uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:

1. kompetentās institūcijas personāla atbilstība;

2. kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāk kā 28460 euro apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu.

Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanas pretendents iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu. ( pielikums MK not. Nr.723)

Minētajam iesniegu¬mam jāpievieno šādi dokumenti:
 1. kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtā kompetentās institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta kopija;
 2. darba devēja apliecinājums par iepriekš minēto speciālistu nodarbināšanu, norādot viņu darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;
 3. kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci apliecinošu dokumentu (piemēram, universitātes diploma, sertifikātu) kopijas;
 4. pierādījumus par kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 28460 euro apmērā, kas garantē
  kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu;
 5. ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, – uzņēmuma struktūrshēma;
 6. kompetentās institūcijas plānoto pakalpojumu apraksts.
Ja 4.punktā minētās prasības izpildei kompe¬tentā institūcija izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz kompetentās institūcijas speciālistu atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz kvīti vai bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi.

Labklājības ministrijas amatpersona 10 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas tos izvērtē un pieņem lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, vai arī lūdz pretendentam 10 darbdienu laikā iesniegt papildu informāciju, ja iesniegums ir aizpildīts nepilnīgi vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.


Labklājības ministrija piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu, iekļauj informāciju par kompetento institūciju interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā un nosūta minēto informāciju publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma Labklājības ministrija nosūta tai lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu. Ja 15 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas informācija par kompetento institūciju nav iekļauta interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā un pretendents nav saņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu vai lūgumu iesniegt papildu informāciju, uzskatāms, ka kompetentās institūcijas statuss ir piešķirts.

 

Paziņotās kompetentās institūcijas

2005.gada 17.novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.184) tika paziņotas pirmās piecas institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos. Minētās institūcijas ir ieguvušas kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2001 „Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības" un izpildījušas Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" noteiktās prasības. Par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos ir atzītas sekojošas institūcijas (komersanti):

Darbība

Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodar¬bojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komerc¬darbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija (1.pielikums MK not.Nr.99) , darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides riska novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic abi minētie kompetentās institūcijas speciālisti (darba aizsardzības vecākais speciālists un arodslimību ārsts vai arodveselības ārsts), apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, kāda kompetentas institūcijas darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu Valsts darba inspekcija par uzlikt kompetentajai institūcijai par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Skatīt šeit.


Kompetentie speciālisti

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta 11.punktu kompetents speciālists ir speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” kompetentajam speciālistam, lai veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesijas standarts "Darba aizsardzības vecākais speciālists").

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis minēto izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta saņemšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām kompetentais speciālists vēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos.

Lai saņemtu kompetenta speciālista sertifikātu, darba aizsardzības vecākais speciālists personāla sertifikācijas institūcijā iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:

 1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesiju standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
 2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina pretendenta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
 3. dokumentus, kas apliecina kandidāta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas);

Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizē kandidāta zināšanu un spēju pārbaudi (sertifikācijas eksāmens) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā.
Kandidāta zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē personāla sertifikācijas institūcijas izveidota kompetento speciālistu sertifikācijas komisija. Sertifikācijas eksāmenu (90min) veido divas daļas:
 1. teorētiskā daļa – tests, kurā pretendents atbild uz 30 testa jautā¬jumiem (Ir izstrādāti testa jautājumi, kuri atrodami Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā www.ldasa.lv );
 2. praktiskā daļa, kurā kandidāts risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.
Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena un personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.

Lai turpinātu darbību, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām kompetentais speciālists atkārtoti sertificējas personāla sertifikācijas institūcijā.
Kompetentais speciālists neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesīb¬aizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.

Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentais speciālists apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 10000 latu apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, kāda kompetenta speciālista darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu Valsts darba inspekcija par uzlikt kompetentajam speciālistam par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Skatīt šeit.