LR Labklājības minsitrija par: "Darba aizsardzība - Kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti > Kompetentās institūcijas"

Kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr.p.k.

 Nosaukums

Juridiskā un

faktiskā adrese

Kontaktinformācija

Plānoto pakalpojumu apraksts

45.

SIA „Dialogs AB”

Akadēmijas laukums 1-1,Rīga, LV-1050

 

Tālr. 67432343,

info@dialogs-ab.lv,

http://www.darbaaizsardziba.org 

 

 • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
 • darba aizsardzības sistēmas ieviešana un uzturēšana;
 • uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām noteikšana;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
 • darba vides risku novērtēšana;
 • darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
 • darba vides iekšējā uzraudzība;
 • indikatīvo mērījumu veikšana;
 • laboratorisko pārbaužu organizēšana, piesaistot akreditētu laboratoriju;
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, t.sk., OVP karšu sagatavošana;
 • ēkas vai telpas evakuācijas plānu izstrāde;
 • civilās aizsardzības plāna izstrāde;
 • nodarbināto apmācība un instruēšana par darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumiem;
 • citi darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetentās institūcijas 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta 10.punktu kompetenta institūcija ir institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Kompetento institūciju kompetences novērtēšanu reglamentē Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.723„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".

Saskaņā ar šiem noteikumiem kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja tai piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

1. tā nodrošina standartā LVS EN ISO 9001 : 2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" noteiktās prasības un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši noteikumu Nr.723 prasībām;

2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 28460 euro apmērā;

3. kompetentajā institūcijā strādā speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, kā arī arodveselības un arodslimību ārsts.

4. institūcijas rīcībā mērījumu veikšanai darba vidē ir sava akreditēta laboratorija vai sava kalibrēta mēraparatūra, vai arī noslēgts sadarbības līgums ar akreditētu laboratoriju, kura veiks darba vides faktoru mērījumus.

 

...

 

Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša noteikumu Nr.723 un standarta prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību noteikumu Nr.723 prasībām.

...

 

Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodar­bojas ar komercdarbību atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99 „Noteikumi par komerc­darbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju", darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides riska novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic darba aizsardzības vecākais speciālists un arodveselības un arodslimību ārsts, apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Par darba aizsardzības pakalpojumus sniegšanu, neievērojot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, paredzēti sodi Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Kompetento institūciju saraksts ir pieejams sadaļā Darba devējiem > Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti > Noderīgi

 

 

Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti

 

Kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti ir komersanti un speciālisti, ko darba devējs uz attiecīga līguma pamata piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, t.sk. darba vides risku novērtēšanai un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādei. 

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu piesaistīšana ir brīvprātīga darba devēja izvēle, tomēr ir gadījumi, kad saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām šāda piesaistīšana ir obligāta. Tas jādara, ja:

 • darba devējam nav iespējams izveidot uzņēmumā savu organizatorisko struktūrvienību tādā apmērā un līmenī, kā to prasa Darba aizsardzības likums;
 • uzņēmuma darbības veids saistīts ar bīstamajām nozarēm, piemēram, kokapstrādi, metālapstrādi, būvniecību u.c., tādā gadījumā darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija.

No darba aizsardzības aspekta bīstamie komercdarbības veidi noteikti Ministru Kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju".

Darba devējam ir pienākums informēt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par:

 • darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās;
 • darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

Komersants ir tiesīgs darboties kā kompetentā institūcija darba aizsardzības jomā tikai tad, kad tā kompetence ir atbilstoši novērtēta un informācija par to ir iekļauta Labklājības ministrijas mājas lapā. Paziņojums par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

 

...

 

Kompetento institūciju darbību uzrauga kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija, kura tai izsniegusi sertifikātu. Tā reizi gadā veic pārbaudes (auditu) attiecīgajā kompetentajā institūcijā.

Darba devēja atbildību neierobežo kompetento institūciju vai kompetentu speciālistu pienākumi darba aizsardzības jomā. Darba devēja atbildība par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpšanu paredzēta Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Sīkāku informāciju par kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".