Video materiāli

   

Riska spēle

Valsts darba inspekcijas Riska spēle - Strādā vesels:

http://stradavesels.lv/atpazisti-bistamibu/ 

Valsts izglītības satura centrs Civilās aizsardzības metodiskie materiāli

Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam profesionālajā un vispārējā vidējā izglītībā. Tajā atrodama informācija par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, kas var notikt, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ārkārtas gadījumos.

Napo filmas

Napo filmas skatīties šeit

Napo filmu veidošanā ir izmantota datorgrafika. Tajās darbojas tēli no darba vides, kas saskaras ar dažādiem drošības jautājumiem. Galvenais varonis Napo un viņa partneri sazinās ar skatītāju žestu valodā. Varoņu stāsti ir izglītojoši. Tie rada jautājumus un rosina diskusijas par specifiskiem darba drošības aspektiem. Reizēm tie piedāvā praktiskus risinājumus vai norāda uz tiem. "Napo" filmu identitāti nosaka izglītojošais, kultūrneitrālais un humoristiskais stils animācijas filmu veidolā. Napo ir saistošs, bet bezrūpīgs varonis. Napo universālās valodas dēļ filmas ir piemērotas ikvienam. Sēriju sižeti nav saistīti, tādēļ tos var skatīties kā vienu filmu vai kā atsevišķu sēriju.

VDI materiāli par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem

Šajā sadaļā ir pieejams plašs materiālu klāsts par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Šeit atradīsiet gan literatūru darba aizsardzības jomas speciālistiem, gan uzskates līdzekļus un informatīvos materiālus darbinieku izglītībai un informēšanai. Visus materiālus variet meklēt pēc to veida (piemēram, plakāti vai grāmatas u.tml.) vai, izmantojot filtru, pēc to tēmas, nozares vai riska faktoriem – izmantojiet zemāk pieejamo filtru.

Sk.: http://stradavesels.lv/materiali/

Prezentācijas un publikācijas

Valsts_darba_inspekcija/presentations

 

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras PUBLIKĀCIJAS

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar plašu klāstu publikāciju par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Šeit Jūs atradīsiet gan nopietnu literatūru, kas palīdzēs padziļināt pat darba aizsardzības speciālista zināšanas, gan vienkāršus informatīvi-skaidrojošos materiālus, ko var izmantot darbinieku apmācībā un informēšanā par darba drošību. Sadaļā iekļautie materiāli sadalīti šādās kategorijās:

Prakses standarti

 Prakses standarts būvniecības nozarei

 Prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

 Prakses standarts kokapstrādes nozarei

 Prakses standarts veselības un sociālās aprūpes nozarei

 Prakses standarts lauksaimniecības nozarei

 Prakses standarts autotransporta nozarei

 Prakses standarts pārtikas ražošanas nozarei

 

Grāmatas

 "Darba aizsardzības ROKASGRĀMATA" Rīga, 2010., 32 lpp.  " Инструкция по охране труда" Рига, 2011. 32.стр.

 Darba medicīna", Rīga, 2011., 856 lpp.

Autore: Profesore M.Eglīte.
Grāmata detalizēti apraksta dažādus arodveselības jautājumus, īpaši sīki aprakstot tieši darba medicīnas (arodslimību) jautājumus, detalizēti analizējot dažādu riska faktoru iedarbības sekas un slimību diagnostikas un ārstēšanas principus. Paredzēta: arodslimību ārstiem, aroda veselības ārstiem, darba aizsardzības speciālistiem un citiem interesentiem.

 "Darba drošība" , Rīga 2010.gads, 278 lpp.

Šajā grāmatā tiek apskatīti tādi jautājumi kā nelaimes gadījumu un arodslimību novēršana, dažādu darba vides riska faktoru noteikšana un riska novēršana, sniedzot nepieciešamās pamatzināšanas, kas ir vajadzīgas, lai varētu efektīvi risināt darba aizsardzības jautājumus uzņēmumā, izveidojot un uzturot drošu un darbiniekiem nekaitīgu daba vidi.

 "Darba higiēna" , Rīga, 2010.gads, 180 lpp.

Šajā grāmatā ir izklāstīti darba higiēnas pamati. Plaši aplūkoti ķīmisko vielu un maisījumu, trokšņa, vibrācijas, mikroklimata, jonizējošā un nejonizējošā starojuma, bioloģisko piesārņotāju riski un galvenie aizsardzības paņēmieni.

 "Ergonomika darbā" , Rīga, 2010.gads, 191 lpp.

Šajā grāmatā skaidrota ergonomikas nozīme darba procesā. Tiek apskatīts uzņēmuma un tajā esošo darba vietu iekārtojums,  kā arī darba aprīkojuma un darba procesu ergonomiskums.

 "Darba aizsardzības apmācību metodes" , Rīga, 2010.gads, 191 lpp.

Šajā grāmatā doti vērtīgi padomi pasniedzējiem, kas gatavojas veikt apmācību par darba aizsardzības jautājumiem, kā arī tiek apskatīti tādi ar apmācību saistīti jautājumi, kā mācību programmu sagatavošana, apmācību modeļi, pasniedzēja un izglītojamā mijiedarbība, mācību līdzekļu un materiālu izmantošana u.c.

 "Psihosociālā darba vide" , Rīga, 2010.gads, 191 lpp.

Šajā grāmatā tiek apskatīti darbā pastāvošie psihosociālie faktori un to radītās problēmas, tiek analizēta darba un sabiedriskās dzīves mijiedarbība, kā arī doti psihosociālo faktoru novērtēšanas paņēmieni.

 "Darba apstākļi un veselība darbā" , Rīga, 2010.gads, 163 lpp.

Šajā grāmatā  apskatīti dažādi darba apstākļu aspekti un to ietekme uz darbinieku drošību un veselību darbā, kā arī doti vērtīgi padomi to novērtēšanai un preventīvo pasākumu organizēšanai.

  "Darba devēja rokasgrāmata"

 

 

 

 

 

ES  paraugprakses nesaistošas rokasgrāmatas

  "Būvniecība"  

   "Darbs augstumā"

   "Kimiskas vielas"

    "Optiskais starijums"

    "Sprādzienbīstamība"

    "Troksnis"

    "Vibrācija"

Vadlīnijas

 

Brošūras

Atgādnes

  

 

 •  "Atgādne ķīmijas rūpniecības darbiniekiem" , Rīga, 2003.
  Atgādne paredzēta ķīmijas rūpniecībā strādājošiem, kuri saistīti ar ārstniecības līdzekļu, sintētisko šķiedru, līmju, krāsu, polimēru sveķu, plastmasu u.c. ražošanu un pārstrādi, kā visiem tiem nodarbinātajiem, kuru darbs saistīts ar ķīmijas rūpniecības produkcijas, kura ir bīstamas ķīmiskas vielas vai bīstami ķīmiski produkti, lietošanu darbā. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt ķīmijas rūpniecības darbiniekiem, kā arī darbiniekiem, kuri lieto ķīmijas rūpniecības produkciju (bīstamas ķīmiskās vielas un bīstamus ķīmiskos produktus), pamatprasības darba aizsardzībā.
 •  "Atgādne lauksaimniecības darbiniekiem" , Rīga, 2003.
  Atgādne paredzēta lauksaimniecības darbiniekiem, kas nodarbināti graudkopības, lopkopības, dārzkopības un meliorācijas darbos, ieskaitot arī tehnikas ekspluatāciju un remontu. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt lauksaimniecības darbiniekiem pamatprasības darba aizsardzībā.
 •  "Atgādne metālapstrādes darbiniekiem" , Rīga, 2003.
  Atgādne paredzēta metālapstrādes darbiniekiem, tai skaitā virpotājiem, frēzētājiem, slīpētājiem, atslēdzniekiem. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt metālapstrādes darbiniekiem pamatprasības darba aizsardzībā.
 •  "Atgādne mežizstrādes darbiniekiem" , Rīga, 2003.
  Atgādne paredzēta mežstrādniekiem, kas nodarbināti mežizstrādes un meža kopšanas darbos. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt mežistrādes darbiniekiem pamatprasības darba aizsardzībā.
 •  "Atgādne transportēšanas un kraušanas darbu veicējiem" , Rīga, 2003.
  Atgādne paredzēta transportēšanas un kraušanas darbu veicējiem, tai skaitā krāvējiem, stropētājiem, dokeriem mehanizatoriem, celtņu vadītājiem, traktoristiem, automašīnu un iekrāvēju vadītājiem. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt transportēšanas un kraušanas darbu veicējiem pamatprasības darba aizsardzībā.
 •  "Atgādne darbiniekiem par vibrāciju" , Rīga, 2003.
  Atgādne paredzēta darbiniekiem, kuri darbā saskaras ar vibrāciju, strādājot ar vibrējošiem darbarīkiem vai vadot transporta līdzekli, kas rada vibrāciju. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt darbiniekiem pamatprasības darba aizsardzībā, jo īpaši izskaidrojot vibrācijas kaitīgo ietekmi uz darbinieku veselību un iespējamos aizsardzības pasākumus vibrācijas radītā riska novēršanai vai samazināšanai.

Plakāti

 

Kontroljautājumi

 

 Kontroljautājumu saraksts par darba aizsardzības jautājumiem un darba vides novērtēšanai

Kontroljautājumi saraksts (MS Excel)

Kontroljautājumu lapa  MK noteikumiem Nr.189 ”Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”
Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot.

Jautājumu lapa MK noteikumiem Nr.803  "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot.

Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot.

 Jautājumu lapa Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 7.panta ceturto daļu 
 Informatīvā anketa MK noteikumu Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” darba aizsardzības prasību izpildes kontrolei
Kontroljautājumu lapa  MK noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”
Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot.
 • Kontroljautājumu lapa  MK noteikumiem Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (VDI)
  Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot. Šo kontroljautājumu lapu ir sagatavojusi Valsts darba inspekcija (VDI) un pēc tās VDI veic uzņēmumu darba vides iekšējās uzraudzības novērtēšanu.

 • Jautājumu lapa MK noteikumiem Nr.150  "Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē"
  Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot.

 • Kontroljautājumu lapas:

1.  MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”

2.  MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”

Ar kontroljautājumu lapas palīdzību darba aizsardzības speciālists vai darba devējs var novērtēt uzņēmuma atbilstību minēto noteikumu prasībām, identificēt trūkumus un lietas, kuras nepieciešams pilnveidot.

 

    

Faktu lapas

Faktu lapas par darba aizsardzības jautājumiem ir pieejamas Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 24 valodās. Faktu lapās īsi, kodolīgi un skaidri aprakstīti galvenie darba vides riska faktori riski, rīcība to novēršanai, atbildīgās personas to risināšanai, kā arī vietas, kur saņemt papildu informāciju.Daudzās no tām informācija ir vērsta uz konkrētām nozarēm vai konkrētu mērķauditoriju (piemēram, darbiniekiem, pedagogiem u.c.).

Latviešu valodā faktu lapas ir pieejamas šeit.

 

 Ķīmisko vielu etiķetes mainās -  kā tas ietekmē jūs?

 

Filmas

 • Animācijas filmas, kuru galvenais varons ir NAPO. Filmas pieejamas šeit.
 • Dažādas filmas Valsts darba inspekcijas Youtube kanālā. Filmas pieejamas šeit.

 

Citi materiāli

Valsts izglītības satura centrs. 20 darba aizsardzības apmācības moduļi

Atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" (Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1.3. aktivitātes "20 darba aizsardzības apmācību moduļu (mācību programmu) profesionālajās izglītības iestādēs izstrādāšana" ietvaros ir izstrādāti darba aizsardzības apmācības moduļi (mācību programmas) profesionālās izglītības iestādēm (Nr. LBAS 2009/ESF – 14-9-58).

Mācību programmas mērķis ir nodrošināt pedagogiem metodisko materiālu, kas sniegs vienādu pieeju izglītošanā darba aizsardzības jautājumos, kur mērķauditorija ir mācību priekšmeta "Darba aizsardzība" profesionālās izglītības pedagogi, kas ir kvalificēti un sertificēti speciālisti savā jomā, bet nozares apguvei nepieciešama papildu informācija. Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem. Pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību attiecīgajā izglītības jomā. Metodiskajā materiālā izmantotas izstrādes brīdī spēkā esošās tiesību normas. Lietojot metodisko materiālu, jāņem vērā normatīvo aktu aktuālā redakcija.