SIA DIALOGS AB kompetentās institūcijas rekomendācijas par jauno darbinieku ievadīšanu darbā


 

Labi pārdomāta un izstrādāta pieeja jauno darbinieku ievadīšanai darbā paātrina un paaugstina gan jauno darbinieku, gan jau uzņēmumā strādājošo darbinieku efektivitāti.

 

Darba devējam, pirms darbinieks uzsāk darbu, jāveic ievadapmācība, kurā jāietver šādi pamatjautājumi:

 

•vispārīgie uzņēmumu raksturojošie dati

•objektu, cehu, dienestu u.tml. izvietojums uzņēmumā, pārvietošanās shēma  uzņēmuma teritorijā un starp objektiem

•uzņēmuma darba aizsardzības un iekšējās kontroles organizācija

•atbildība par darba drošības noteikumu neievērošanu

•nodarbināto tiesības un pienākumi, nodarbināto pārstāvniecība

•obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība

•darbā notikušo nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība

•uzņēmumā esošie veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori un to ietekme uz drošību un veselību

•kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un drošības zīmes

•vispārējās darba higiēnas prasības

•ugunsdrošības prasības

•personāla rīcība ugunsgrēku, sprādzienu, avāriju un citos ārkārtējos gadījumos

•pirmās palīdzības sniegšana un darbinieka rīcība, ja ir noticis nelaimes gadījums darbā

uzņēmumā noteiktais darba un atpūtas laiks

•uzņēmumā esošā darba koplīguma un darba kārtības noteikumu nosacījumi

•uzņēmumā noteiktās garantijas un kompensācijas

 

Pēc instruktāžas, kuru novada, piem., filiāles vadītājs, jaunais darbinieks parakstās darba aizsardzības žurnālā.